Chính sách sở hữu trí tuệ

Là nơi hội tụ của các nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà sản xuất, CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com rất coi trọng quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tuân thủ luật sở hữu trí tuệ và các phương pháp hay nhất trong ngành để duy trì tính toàn vẹn của thị trường hỗn hợp sáng tạo của chúng tôi. Chính sách Sở hữu trí tuệ này giải thích cách chúng tôi giải quyết các cáo buộc vi phạm, cách các bên được ủy quyền có thể gửi thông báo vi phạm thích hợp liên quan đến nội dung trên thị trường hỗn hợp của chúng tôi và cách các nhà cung cấp CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có thể phản hồi khi danh sách của họ hoặc cửa hàng bị ảnh hưởng bởi một thông báo.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng CNTRONIC CO., LTD - tài sản trí tuệ của totday.com & titido.com, bao gồm hướng dẫn sử dụng CNTRONIC CO., LTD - totday.com & Titido.com's Trademarks và thương hiệu, vui lòng tham khảo CNTRONIC CO. ., LTD - Chính sách nhãn hiệu của totday.com & titido.com

Chính sách này là một phần của Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

1. CÔNG TY TNHH CNTRONIC - Vai trò của totday.com & titido.com
2. Thông báo truy cập
3. Tái vi phạm
4. Thông báo Rút tiền
5. Thông báo về Vi phạm Sở hữu Trí tuệ

1. CÔNG TY TNHH CNTRONIC - Vai trò của totday.com & titido.com

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com là một thị trường hỗn hợp bao gồm các nhà cung cấp bên thứ ba riêng lẻ, những người điều hành cửa hàng của riêng họ, tạo chính sách của riêng họ và chịu trách nhiệm về hàng tồn kho, lô hàng của họ và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cung cấp địa điểm tổ chức, nhưng CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com không sản xuất hàng hóa, giữ hàng tồn kho hoặc vận chuyển các mặt hàng thay mặt cho các nhà cung cấp của chúng tôi. Nội dung được tải lên trên CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com's hybrid marketplace được tạo bởi các nhà cung cấp độc lập không phải là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com. Các nhà cung cấp có trách nhiệm đảm bảo họ có tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung của họ và họ không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba bằng cách đăng nội dung đó.

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ danh sách, cửa hàng hoặc tài khoản nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm Chính sách sở hữu trí tuệ này hoặc Chính sách về các mặt hàng bị cấm của chúng tôi. CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com cũng có quyền thực hiện hành động chống lại những kẻ lợi dụng CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com's Trí tuệ Chính sách hoặc Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com không thể thay mặt chủ sở hữu trí tuệ nói chuyện, cũng như CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có thể đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc đưa ra quyết định pháp lý nội dung của nhà cung cấp có vi phạm tài sản trí tuệ của người khác hay không. CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com sẽ xóa tài liệu được viện dẫn vì cáo buộc vi phạm sở hữu trí tuệ khi được cung cấp một thông báo thích hợp.


2. Thông báo phản đối

Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA), CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com chỉ chấp nhận các thông báo phản đối đối với các thông báo về bản quyền. Khi CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com nhận được thông báo phản đối DMCA, chúng tôi sẽ cung cấp bản sao của thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu. Tài liệu đã bị xóa có thể được thay thế hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó có thể được khôi phục sau 10 ngày làm việc sau khi thông báo phản đối được xử lý, trừ khi chủ sở hữu bản quyền nộp đơn yêu cầu lệnh tòa chống lại bên bị cáo buộc vi phạm và thông báo cho CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com của hành động này.


3. Tái vi phạm

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com chấm dứt đặc quyền bán hàng của các thành viên bị lặp lại hoặc nhiều lần thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ trong các trường hợp thích hợp và tại CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com theo toàn quyền quyết định. Nếu chúng tôi tin rằng một thành viên đã cố gắng mở một cửa hàng mới sau khi chấm dứt tài khoản ban đầu, chúng tôi có quyền từ chối tất cả các dịch vụ cho thành viên đó. Những hành động này áp dụng cho bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi tin rằng được liên kết hoặc điều hành bởi thành viên bị ảnh hưởng. Theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi, CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có quyền chấm dứt đặc quyền tài khoản bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo trước.


4. Thông báo Rút tiền

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com chỉ chấp nhận rút lại các thông báo vi phạm trực tiếp từ chủ sở hữu trí tuệ hoặc đại diện được ủy quyền đã gửi khiếu nại. Việc rút tiền phải nêu rõ rằng đó là một lần rút tiền chính thức và xác định đầy đủ thành viên và / hoặc tài liệu (chẳng hạn như bằng cách cung cấp tên người dùng, tên cửa hàng và CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com URL liệt kê).

Sau khi CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com nhận được thông báo chính thức rút lại thông báo vi phạm, CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com sẽ nỗ lực hợp lý để liên hệ với cả hai bên liên quan để xác nhận nhận được từ bên gửi lệnh rút tiền và để thông báo cho thành viên bị ảnh hưởng bởi việc rút tiền. Xin lưu ý rằng các vấn đề vi phạm được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và việc rút tiền không đảm bảo thay đổi trạng thái cửa hàng của thành viên.


5. Thông báo về Vi phạm Sở hữu Trí tuệ

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com cố gắng phản hồi nhanh chóng khi chúng tôi nhận được thông báo thích hợp về vi phạm sở hữu trí tuệ bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Khi CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập theo thông báo, CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com sẽ cố gắng hợp lý để liên hệ với thành viên bị ảnh hưởng, cung cấp thông tin về thông báo và xóa, và trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm bản quyền, hãy cung cấp thông tin về cách gửi thông báo phản đối. CÔNG TY TNHH CNTRONIC - totday.com & titido.com cũng có thể cung cấp một bản sao của thông báo vi phạm, bao gồm tên và địa chỉ email của bên báo cáo, cho thành viên bị ảnh hưởng.

Vui lòng sử dụng Biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email cho chúng tôi: info@totday.com để cung cấp thông báo về vi phạm đã khiếu nại cho CNTRONIC CO., LTD - Đại lý được chỉ định của totday.com & titido.com theo DMCA và các khiếu nại về sở hữu trí tuệ khác. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp liên kết URL cho vi phạm bị cáo buộc.

CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi xử lý thông báo, chẳng hạn như xác minh danh tính của bên báo cáo hoặc tài liệu liên quan đến quyền được yêu cầu. CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com có thể từ chối các thông báo hoặc thông báo phản đối có chứa thông tin chúng tôi cho là sai, gian lận, không đầy đủ hoặc được gửi với mục đích xấu. CNTRONIC CO., LTD - totday.com & titido.com cũng có quyền thực hiện hành động chống lại những người lạm dụng chính sách này.


Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 1 năm 2022